Υπηρεσίες

Φορολογικές Υπηρεσίες

VarelasAccounting

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων καθώς παροχή φορολογικών συµβουλών σύµφωνα µε τον τοµέα και το αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
• Σύνταξη και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων
• Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας τόσο των επιχειρήσεων
• Αποφυγή διπλής φορολόγησης - Φορολογικοί Κάτοικοι εξωτερικού
• Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεµοτήτων
• Εξειδίκευση στη Φορολογία Πλοίων, Ενέργειας
• Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι καθώς και τα προγράμματα ΕΣΠΑ
• Στρατηγικός φορολογικός σχεδιασμός επιχειρήσεων
• Ίδρυση εταιρειών στην αλλοδαπή
• Ειδικά θέµατα φορολογίας φυσικών προσώπων

Κατεβάστε το υλικό
free download
let's go

Στόχος

Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με σκοπό τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.