Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

VarelasAccounting

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
• Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής πάντα µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
• Λογιστικές Υπηρεσίες Τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
• Συστάσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές, διακοπές, εκκαθαρίσεις εταιρειών
• Σύνταξη κάθε μορφής λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρµονισµένων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καθώς και µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία
• Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
• Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων στην έδρα μας ή στην έδρα της επιχείρησης
• Συστάσεις Καταστατικών, Τροποποιήσεων του, τήρηση πρακτικών εταιρειών και ανακοινώσεις αυτών
• Κατάρτιση φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών
• Ενδοκοινοτικές συναλλαγές, INTRASTAT, LISTING
• Διεκπεραίωση πάσης φύσεως γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µετο Δημόσιο (∆.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, ΓΕ.ΜΗ., Επιµελητήρια)

Κατεβάστε το υλικό
free download
let's go

Στόχος

Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, με σκοπό τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.